088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

Privacy beleid Ekosafe B.V.

Privacy beleid Ekosafe B.V.

Inleiding
Het beschermen van persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers en bezoekers van onze website, acht Ekosafe BV van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ekosafe B.V. wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Oostkil 10, 3356 DB te Papendrecht. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 088-2350 500 of via e-mail mail@ekosafe.info

Dit privacy statement is van toepassing voor alle gegevensverwerkingen door Ekosafe B.V. en voor alle door haar beheerde websites.

Over wie en voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.
Ekosafe BV verwerkt persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers, prospects en bezoekers van haar website.

De doeleinden waarvoor Ekosafe BV uw gegevens verzamelt en verwerkt zijn:

Met uw toestemming:
a) Om u per e-mail nieuwsbrieven te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Ekosafe BV, indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.
Voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele fase tussen u en Ekosafe BV:

b) Wanneer u contact met ons opneemt voor het aanvragen van offertes.

c) Wanneer u contact met ons opneemt voor het toezenden van informatie over de diensten van Ekosafe BV. Dit contact kan zowel via de website van Ekosafe BV, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

d) Voor dienstverlening en advisering aan onze klanten/opdrachtgevers.

e) Voor het berekenen en vastleggen van financiële transacties, waaronder het in handen stellen van vorderingen aan derden.

f) Voor het behandelen van geschillen, inclusief het voeren van procedures.

Voor een gerechtvaardigd belang van Ekosafe BV:
g) Voor direct marketing doeleinden gericht op de totstandbrenging en instandhouding van de directe relatie tussen u en Ekosafe BV.

h) Ten behoeve van interne analyses en voor het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) diensten.

E-mail en nieuwsbrieven
Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen
van informatie per e-mail over diensten van Ekosafe BV. Deze toestemming kunt u altijd intrekken
door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te
sturen aan: mail@ekosafe.info onder vermelding van afmelding nieuwsbrief.

Ontvangers van gegevens
Ekosafe BV verstrekt, verkoopt, verhuurt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij wij
wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming
heeft gegeven.

Beveiliging
Ekosafe BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw
persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Ekosafe BV regelmatig geëvalueerd,
aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van
Ekosafe BV toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van
hun functie.

Onze website is zodanig beveiligd, dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een
beveiligde verbinding aan Ekosafe BV worden verzonden.

Bewaartermijnen
Ekosafe BV hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen.
a) Contactgegevens – maximaal 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst, afhandeling van
uw verzoek, of zolang nodig om te voldoen aan wettelijke voorschriften.
b) Communicatiegegevens – t maximaal 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst.
c) Financiële gegevens – 7 jaar volgens fiscale bewaartermijnen.
d) Afgenomen diensten – 7 jaar
e) Internetgegevens – maximaal 2 jaar tenzij u cookies van uw apparatuur eerder
verwijderd.

Uw rechten
Een ieder over wie Ekosafe BV persoonsgegevens verwerkt, heeft recht op inzage, rectificatie van
haar gegevens, alsmede het recht op vergetelheid, bezwaar, verzet en dataportabiliteit. Indien u
gebruik wenst te maken van een van deze rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via het
contactformulier of door een e-mail te sturen aan mail@ekosafe.info onder vermelding van het
recht waarop u zich wenst te beroepen. Ekosafe BV zal ervoor zorgen, dat zij binnengekomen
verzoeken binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn afhandelt.

Indien u van mening bent dat Ekosafe BV in strijd handelt met dir privacy beleid of geldende
privacy wetgeving dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@ekosafe.info.
Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Op de website van Ekosafe BV kunnen links naar andere websites geplaatst worden. Ekosafe BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij adviseren u om het privacy beleid van de betreffende website te lezen.
Vragen
Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Ekosafe BV via mail@ekosafe.info of via telefoonnummer 088-2350 500.

Wijzigingen
Ekosafe BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Ekosafe BV tevens kenbaar maken via haar website.

Papendrecht, 4 april 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons?

Neem contact met ons op!