088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

DISCLAIMER

Inhoud
De verstrekte informatie op deze site is geen aanbod of advies. Wij kunnen er niet voor instaan
dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt
geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin

deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun
deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle
aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de
tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik
van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Kamer van Koophandel
Ekosafe B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66072883.
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit
hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Ekosafe B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright © 2018
EkoSafe BV