088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden EkoSafe BV

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Adviesbureau: EkoSafe BV, gevestigd te Papendrecht.
b. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met het adviesbureau een overeenkomst sluit tot het (doen) verrichten van
werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.
c. Partijen: het adviesbureau en de cliënt.
d. Kortstondige dienstverlening: een overeenkomst tussen het adviesbureau en de cliënt terzake het verrichten van werkzaamheden of
leveren van diensten en/of producten, welker duur naar redelijke verwachting niet langer zal vergen dan acht uren.

Artikel 2 – Reikwijdte en toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief aanbiedingen), de inhoud en de nakoming van alle
tussen de cliënt en het adviesbureau gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de cliënt zijn slechts van toepassing, indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen,
dat deze met uitsluiting van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van
toepassing zullen zijn.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen door het adviesbureau geschieden naar beste weten en kunnen. Het adviesbureau is gehouden zich voor het uitbrengen
van een aanbieding voldoende op de hoogte te stellen van de wensen van de cliënt met betrekking tot van het adviesbureau verlangde
dienstverlening. De cliënt is op zijn beurt gehouden het adviesbureau tijdig van voldoende en correcte informatie te voorzien.
2. Aanbiedingen worden aan de cliënt toegezonden vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij door het
adviesbureau anders is vermeld, hebben aanbiedingen een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van de
aanbieding. Aan het verkrijgen van een aanbieding zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.
3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke
mededeling verplicht het adviesbureau niet tot het sluiten van een overeenkomst met de cliënt
4. Indien de cliënt van de aanbieding van het adviesbureau gebruik wenst te maken, dient hij de aanbieding schriftelijk te aanvaarden. De
overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum van verzending van de opdracht door de cliënt.

Artikel 4 – Levering
1. De tussen het adviesbureau en de cliënt overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een
indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn(en) betreft/betreffen. Ook bij een
overeengekomen uiterste termijn is het adviesbureau eerst in verzuim nadat de cliënt haar in gebreke heeft gesteld.
2. Indien en zodra blijkt dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn overschreden zal worden, is het adviesbureau verplicht om de cliënt
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
3. De binding van het adviesbureau aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de cliënt wijzigingen in de
specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe oponthoud het adviesbureau in redelijkheid
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door het adviesbureau opgestelde tijdschema’s.

Artikel 5 – Wijziging in aard en omvang van de werkzaamheden tengevolge van externe oorzaken
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen
aan de zijde van de cliënt omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien door het adviesbureau en meer of
andere werkzaamheden voor het adviesbureau ten gevolge hebben, zal het adviesbureau de daarmee samenhangende kosten aan cliënt in
rekening brengen.
2. Onverlet het bepaalde in artikel 4 geldt dat – indien het adviesbureau tengevolge van de aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden
genoodzaakt is om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen – het adviesbureau gerechtigd is de daarmee
samenhangende kosten aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Wijziging in aard en omvang van de werkzaamheden tengevolge van bij het adviesbureau interne omstandigheden.
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de door het adviesbureau gehanteerde
normen en standaarden ter zake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of andere
werkzaamheden dan redelijkerwijs door het adviesbureau waren te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst; alsdan zal het
adviesbureau cliënt onverwijld in kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard
gaande kosten.
2. De cliënt heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorig lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging
van de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan het adviesbureau. In een dergelijk geval is dit cliënt aan het adviesbureau
verschuldigd alle door het adviesbureau tot het moment van ontvangst van voormelde schriftelijke kennisgeving gemaakte kosten onder
meer wegens eventueel reeds verrichte werkzaamheden.
3. In geval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid door de cliënt wordt beëindigd, geeft de cliënt te kennen in te
stemmen met de door het adviesbureau voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.

Artikel 7 – Nadere opdrachten
Nadere opdrachten zijdens de cliënt voor het verrichten door het adviesbureau van meer en/of andere diensten dan die welke zijn
overeengekomen met het adviesbureau, kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden op de wijze als voorzien in artikel 3.

Artikel 8 – Honorering
1. De uitvoering van de overeenkomst door het adviesbureau geschiedt tegen de in de aanbieding of de overeenkomst vastgestelde prijzen
en tarieven. In de overeenkomst wordt vastgelegd of de dienstverlening zal geschieden tegen een vaste prijs dan wel op basis van
nacalculatie.
2. Indien wordt overeengekomen dat de dienstverlening door het adviesbureau zal geschieden tegen een vaste prijs, dan heeft deze
betrekking op alle door het adviesbureau in het kader van de overeenkomst te leveren prestaties, inclusief de beschikbaarstelling van
materialen, de kosten van verzekering en de reis- en verblijfkosten van het personeel dat door het adviesbureau bij de uitvoering van de
overeenkomst wordt ingeschakeld, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
3. Indien wordt overeengekomen dat de dienstverlening door het adviesbureau zal geschieden op basis van nacalculatie, wordt een
honorarium in rekening gebracht dat in overeenstemming is met de – op basis van tijdsbesteding – verrichte diensten. Tevens is cliënt
gehouden de door het adviesbureau gemaakte kosten te vergoeden. De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten,
welke niet tot het honorarium van het adviesbureau behoren, worden zonder enige opslag ten behoeve van het adviesbureau
doorberekend aan de cliënt. Een uitzondering op het vorenstaande wordt gevormd met kosten met betrekking tot werkzaamheden, welke
in opdracht van cliënt en onder beheer van het adviesbureau worden uitgevoerd door derde(n); voor dergelijke werkzaamheden wordt
door het adviesbureau – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – 15% van het honorarium van deze derde(n) als
beheerskosten aan cliënt in rekening gebracht. Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen worden door het adviesbureau aan de
cliënt doorberekend. Belastingen en heffingen in het buitenland, waarvoor ten behoeve van het adviesbureau geen restitutie mogelijk is,
zullen eveneens aan de cliënt in rekening worden gebracht.
4. Overeengekomen tarieven voor de inzet van personeel zullen jaarlijks per 1 januari kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk
aan de stijging van de algemene loonkosten ontwikkeling. Overeengekomen prijzen voor materialen zullen jaarlijks per 1 januari kunnen
worden gewijzigd met een percentage gelijk aan de stijging van het indexcijfer voor producentenprijzen. Indien het adviesbureau een
overeenkomst sluit met een cliënt zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze cliënt
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien het adviesbureau op grond van deze Algemene Voorwaarden binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst de bedongen prijs wenst te verhogen.
5. Indien door additionele wensen van de cliënt de aard en/of de omvang van de dienstverlening door het adviesbureau in vergelijking tot
de oorspronkelijke overeenkomst aantoonbaar worden verzwaard en/of uitgebreid is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in
aanmerking komt. Indien het adviesbureau meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk
melding maken aan de cliënt. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden, die het adviesbureau redelijkerwijs bij
het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien.
6. Prijzen en tarieven zullen steeds luiden in Euro’s. Indien omzetbelasting is verschuldigd, worden alle in de aanbieding en overeenkomst
gemelde bedragen verhoogd met het percentage omzetbelasting geldend ten tijde van de uitvoering van de met de dienstverlening
verband houdende werkzaamheden.

Artikel 9 – Betaling en facturering
1. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal het adviesbureau de overeengekomen vergoedingen, deugdelijk gespecificeerd door middel
van een factuur, aan cliënt in rekening brengen als bedrag ineens zodra de dienstverlening door het adviesbureau is voltooid, tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald.
2. Indien betaling op basis van nacalculatie is overeengekomen zal het adviesbureau de overeengekomen vergoedingen, deugdelijk
gespecificeerd door middel van een factuur, aan cliënt in rekening brengen. Bij de facturen zullen door het adviesbureau opgaven
geworden gevoegd van het werkelijke bestede aantal uren. Tevens zal het adviesbureau specificaties verstrekken van de door haar bij de
uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede, desverlangd, documenten overleggen waarmee de facturen inhoudelijk
worden gestaafd.
3. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt facturering van door het adviesbureau geleverde diensten plaats na de uitvoering van de
overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst indien de uitvoering van de
overeenkomst meer dan dertig kalenderdagen in beslag neemt.
4. De door de bij de cliënt ingediende facturen worden geacht door de cliënt te zijn goedgekeurd, tenzij de cliënt binnen 15 werkdagen na
factuurdatum schriftelijk en met redenen omkleed verklaart accoord te gaan met de factuur. Vordering of klachten met betrekking tot
enige prestatie van de zijde van het adviesbureau kunnen geen reden voor cliënt zijn om betalingen aan het adviesbureau op te schorten.
5. De cliënt is gehouden de facturen van het adviesbureau binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige schuld vergelijking te
voldoen.
6. Indien de cliënt niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is het adviesbureau gerechtigd 1,5% rente per maand in
rekening te brengen aan de cliënt (vermeerderd met BTW). Bij niet tijdige betaling als in lid 4 van dit artikel bedoeld, is de cliënt naast
het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,–.

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging
1. Met de inachtneming van de volgende leden van dit artikel en met een opzegtermijn van tenminste 28 kalenderdagen voor het moment
waarop de dienstverlening zal aanvangen – behoudens ingeval van kortstondige dienstverlening waarvoor een opzegtermijn van
tenminste drie werkdagen geldt voor het moment waarop de dienstverlening zal aanvangen – zijn partijen gerechtigd eenzijdig een
overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij.
2. Indien de cliënt de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door het adviesbureau, is de cliënt aan
het adviesbureau verschuldigd alle aan het adviesbureau reeds gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden. Daarenboven is de
cliënt aan het adviesbureau een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter grootte van de gemiddelde omzet per werkdag (van de door het
adviesbureau aan cliënt geleverde diensten) gedurende de periode van 28 kalenderdagen voorafgaande aan de opzegging.
3. a. Indien de cliënt de overeenkomst opzegt binnen een periode van 21 kalenderdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden, is de
cliënt 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd alsmede alle reeds door het adviesbureau gemaakte kosten.
b. Indien de cliënt binnen een periode van 21 – 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst opzegt, is cliënt
50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd alsmede alle reeds door het adviesbureau gemaakte kosten.
c. Indien de cliënt eerder dan 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst beëindigd, is cliënt een nader
door het adviesbureau vast te stellen percentage van het overeengekomen honorarium verschuldigd (met een maximum van 50%)
alsmede de eveneens reeds door het adviesbureau gemaakte kosten.
4. De Algemene Voorwaarden laten onverlet de wettelijke mogelijkheden van partijen om de overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de wederpartij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in
gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Een partij kan, zonder dat enig aanmaning of ingebrekestelling
vereist is, buiten rechte een overeenkomst door middel van aangetekend schrijven ontbinden indien de wederpartij surséance van
betaling aanvraagt of haar surséance van betaling verleent, de wederpartij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd, dan wel anderszins wordt gestaakt, de wederpartij beslag wordt
gelegd de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
5. Tot tussentijdse beëindiging c.q. ontbinding buiten rechte is het adviesbureau gerechtigd in geval van het vermelde in artikel 11 lid 3

Artikel 11 – Zorgvuldigheid en geheimhouding
1. Iedere overeenkomst wordt door het adviesbureau naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitgevoerd. Aangezien de toepassing van door het adviesbureau verrichte studies en uitgebrachte adviezen afhankelijk is van velerlei
door het adviesbureau niet te beïnvloeden factoren, kan het adviesbureau geen garanties geven met betrekking tot het effect daarvan. De
door het adviesbureau, op basis van uitgevoerde doorlichtingen, uitgesproken waardering van veiligheids-, kwaliteits-, milieu en andere
programma’s of activiteiten is gerelateerd aan de door het adviesbureau gehanteerde methodiek en geeft geen absoluut oordeel over het
desbetreffende aspect van de organisatie van cliënt.
2. Partijen dienen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van de informatie die zij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst over elkaar en over derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, mochten vernemen en waarvan zij
weten, of kunnen weten of vermoeden, dat die informatie van vertrouwelijke aard is. Partijen zullen hun personeel verplichten deze
bepaling na te leven.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet en indien en voor zover het adviesbureau ernstig gevaar voor personen constateert of vermoedt en/of
geheimhouding in strijd zou zijn met wettelijke voorschriften. Indien zich een zodanig geval voordoet, zal het adviesbureau de cliënt
daarvan terstond schriftelijk in kennis stellen, dan wel de mondelinge mededeling dienaangaande binnen 48 uur schriftelijk bevestigen.
In het geval als hier omschreven is de overeenkomst buiten rechte ontbonden en is het adviesbureau gerechtigd de voor de
dienstverlening overeengekomen prijs aan cliënt volledig in rekening te brengen. In geval van dienstverlening door het adviesbureau op
basis van nacalculatie, is cliënt in dergelijk geval alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid reeds gemaakte
kosten aan het adviesbureau te vergoeden.
4. Het adviesbureau is evenmin gehouden aan zijn verplichting tot geheimhouding indien als gevolg van een openbaarmaking door cliënt
betreffende de uitvoering van de overeenkomst misverstanden zijn ontstaan. Alsdan zal het adviesbureau gerechtigd zijn in het openbaar
alle mededelingen te doen die naar het oordeel van het adviesbureau voor het opheffen van die misverstanden noodzakelijk zijn.
Het adviesbureau zal van zijn bevoegdheid, op de voet van de tweede volzin van dit artikellid, geen gebruik maken dan na overleg met
de cliënt.
5. De door het adviesbureau vervaardigde rapporten en de daarbij verstrekte informatie, middelen, gehanteerde methodieken e.d. mogen
door cliënt slechts gebruikt worden ten behoeve van het specifieke doel, voor zover door cliënt aangegeven, waarvoor de rapportage
door het adviesbureau is geschied. Behoudens in geval het aan cliënt schriftelijk is toegestaan door het adviesbureau, is het cliënt niet
geoorloofd om de door het adviesbureau vervaardigde rapporten en daarbij verstrekte informatie, middelen e.d. te copiëren en/of aan
derden ter kennis te brengen.

Artikel 12 – Overdracht rechten en verplichtingen; inschakelen van derden
1. Behoudens de schriftelijke toestemming van de wederpartij zijn partijen niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming
verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
2. Het adviesbureau is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 13 – Overmacht
1. Tekortkomingen van het adviesbureau in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te
wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Indien het adviesbureau, door een niet toerekenbare tekortkoming, de overeenkomst blijvend of niet binnen een voor de cliënt
aanvaardbare termijn kan nakomen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen. In dergelijk geval is door de cliënt een zodanig gedeelte van de overeengekomen
vergoeding verschuldigd als overeenkomt met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de levering van materialen) tot dan
toe.

Artikel 14 – Vrijwaring
1. Cliënt zal het adviesbureau vrijwaren ten aanzien van vorderingen van derden die uit de wijze van uitvoering van de opdracht door het
adviesbureau voortvloeien en/of daarmee verband houden.
2. Cliënt zal het adviesbureau schadeloos stellen met betrekking tot door het adviesbureau geleden en/of te lijden schade voortvloeiende uit
zodanig gebruik door cliënt van enig door het adviesbureau vervaardigd rapport dat de goede naam en faam van het adviesbureau is of
dreigt te worden aangepast.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Het adviesbureau aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst tussen het adviesbureau en de cliënt en is beperkt tot maximaal het
door het adviesbureau in rekening gebrachte honorarium en door haar gemaakte kosten gedurende de laatste 60 dagen voor schriftelijke
aansprakelijkheidsstelling door cliënt aan het adviesbureau.
2. Alvorens het adviesbureau aansprakelijk te stellen, is de cliënt gehouden het adviesbureau – zo daartoe nog mogelijkheden zijn – in de
gelegenheid te stellen om de in het kader van de dienstverlening ontstane toerekenbare tekortkoming binnen een redelijke termijn te
herstellen.
3. Het adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het
bedrijf van de cliënt.
4. Indien de cliënt het adviesbureau bij de uitvoering van de overeenkomst het gebruik of de toepassing voorschrijft van bepaalde merken,
producten of methoden, dan is het adviesbureau niet aansprakelijk wegens inbreuk op enig aan derden toekomend recht van intellectuele
of industriële eigendom door dat gebruik en die toepassing, noch ook door de openbaarmaking en/of de verspreiding daarvan.

Artikel 16 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, die – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de dienstverlening door
het adviesbureau kunnen of zullen worden uitgeoefend, berusten bij het adviesbureau.

Artikel 17 – Algemeen
1. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen bindende kracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met het adviesbureau aangegaan, is Nederlands recht van
toepassing.
3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen cliënt en het adviesbureau dan wel van
nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Dordrecht.